Go to Top

藥材展示

蜂蜜

藥材簡介

藥材名稱 │ 蜂蜜
藥材異名 │
藥材學名 │ 中華蜜蜂Apis cerana Fabr; 義大利蜜蜂Apis mellifera L.
藥用部位 │ 蜜蜂酿的蜜
藥材性味 │ 味甘,性平
藥材歸經 │ 肺、脾、大腸經
藥材效用 │ 補中緩急,潤肺止咳,潤腸燥,解毒

藥材產地

各地